Κατηγορίες

Πρόσφατα Άρθρα

Αντικείμενο
Η καινοτόμος δράση IonianWebinars αποτελεί μια ολοκληρωμένη υπηρεσία ανάπτυξης και παροχής online διαδραστικών σύγχρονων και ασύγχρονων σεμιναρίων. Μέσω της παρεχόμενης εκπαιδευτικής πλατφόρμας γίνεται χρήση λογισμικού τηλεδιάσκεψης για τη διάδραση διδάσκοντα-διδασκομένου καθώς και ειδικού λογισμικού ανάπτυξης ασύγχρονων εικονικών μαθημάτων, που περιλαμβάνουν διδακτικό υλικό, video, ημερολόγια εκπαίδευσης, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και ομάδες συζήτησης. Βασικοί στόχοι των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η επαύξηση των δεξιοτήτων, ο εμπλουτισμός της ενημέρωσης αλλά και η διεύρυνση των γνώσεων. Έτσι δυνητικά μπορούμε να έχουμε ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής μέσω τις άμβλυνσης των δισκολιών πρόσβασης στην γνώση των ειδικών ομάδων παρέχοντας σε αυτές ισες ευκαιρίες πρόσβασης μέσω της τεχνολογίας. Βασικά παρεχόμενα γνωστικά αντικείμενα είναι θεωρητικές και λειτουργικές διαστάσεις της γνώσης της Επιστήμης της Πληροφορίας καθώς και της Διοίκησης Υπηρεσιών με έμφαση στις υπηρεσίες της Πληροφόρισης (Αρχεία, Βιβλιοθήκες, Κέντρα Τεκμηρίωσης, Μουσεία κ.α.). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα, υπό όρους, η χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας σε άλλους φορείς για την εκπόνηση σεμιναρίων παρεμφερών αντικειμένων κατόπιν συμφωνίας.

Εκπαιδευτική διαδικασία
Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν τρείς κατηγορίες εμπλεκομένων: τους ακαδημαϊκούς συντονιστές, τους εισηγητές και την ομάδα τεχνικής υποστήριξης. Η διεξαγωγή των εξ’ αποστάσεως σεμινάριων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου κατόπιν δημόσιας πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο εξ’ αποστάσεως σεμινάριο δικαίωμα συμμετοχής έχουν επαγγελματίες και μη, άνεργοι, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες οποιουδήποτε ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων εξ’ αποστάσεως σεμιναρίου παρέχεται προς τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικό υλικό. Είναι σημαντικό η χρήση του συγκεκριμένου υλικού να γίνεται εντός των πλαισίων του σεμιναρίου. Σε περίπτωση περεταίρω χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού από τους συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί η σχετική αναφορά στους συγγραφείς. H χρήση των ασκήσεων (όπου υπάρχουν) βοηθά στην αφομοίωση της νέας γνώσης και εμπειρίας, καθώς επίσης αυτές προσφέρουν ερεθίσματα για περαιτέρω εμβάθυνση και διατύπωση νέων ερωτημάτων για τον ερευνητή/εκπαιδευόμενο. Ύστερα από κάθε μάθημα αξιολογείται η εκπαιδευτική διαδικασία εξ’ αποστάσεως σεμιναρίου. Η συμμετοχή σ’ αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης προσφέρει σημαντική πληροφόρηση για την πορεία εξ’ αποστάσεως σεμιναρίου, και καθιστά σαφείς τις διορθωτικές κινήσεις χρειάζεται να γίνουν. Με την επιτυχή οκλήρωση της παρακολούθησης του εξ’ αποστάσεως σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης υπογεγραμμένη από τους εμπλεκομένους φορείς.

Σύγχρονη
Τα σύγχρονα μαθήματα περιλαμβάνουν Μαθησιακές διαδρομές δηλαδή εισηγήσεις με ανατροφοδοτούμενες αξιολογήσεις ενοτήτων, εκπαιδευτικό υλικό σε σημειώσεις, ασκήσεις και Video ενώ παρέχονται παραπομπές σε παρεμφερή γνωστικά αντικείμενα στο διαδίκτυο. Υπάρχει και για κάθε εκπαιδευτική ενότητα και η αντίστοιχη θεματική ενότητα σε Forum. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στην εικονική τάξη του εξ’ αποστάσεως σεμιναρίου 15 λεπτά πριν από τη συμφωνηθείσα ώρα έναρξης των μαθημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των μαθημάτων και η επιτυχής παρακολούθησή τους. Ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα προκαθορίζονται από τους εμπλεκομένους φορείς εκ των οποίων ένας προκαθορισμένος αριθμός θα καταβάλει το κόστος συμμετοχής, συνήθως οι έχοντες την δυνατότητα πληρωμής, και οι υπόλοιπες προσφερόμενες θέσεις παρέχονται σε άνεργους και σε φοιτητές. Εάν από την πρώτη κατηγορία δεν καλύπτονται οι προκαθορισμένες θέσεις, όσες περισσεύουν θα κατανέμονται με βάση κάποια κριτήρια σε ανέργους και σε φοιτητές, μέχρι να εξαντληθούν οι θέσεις ή οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Η διάρκεια των σύγχρονων εξ’ αποστάσεως σεμιναρίων χωρίζεται σε εβδομάδες και σε τρείς βασικές ενότητες: την εισαγωγή το κυρίως τμήμα του σεμιναρίου και την αξιολόγηση. Επιτυχής παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως σεμιναρίου θεωρείται η παρακολούθηση συγκεκριμένου ποσοστού της συνολικής διάρκειας, σε περίπτωση που ο συμμετέχων απουσιάζει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προκαθορισμένο χρόνο του προγράμματος, δεν εκδίδεται η σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Ασύγχρονη
Tα ασύγχρονα μαθήματα χωρίζονται σε τρείς διακριτές κατηγορίες τα MOOCs, SSOOCs τα VSSOOs παρέχoντας μια σειρά από ενότητες μαθημάτων για τα οποία επιβάλλεται για να τα παρακολουθήσει κάποιος να εγγραφεί στο Ionian Webinar στην αντίστοιχη κατηγορία μαθημάτων.

Τα MOOCs ή «Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα» αφορούν τη μαζική (massive) συμμετοχή και ανοικτή (open) πρόσβαση στη γνώση μέσω του διαδικτύου. Η διδασκαλία τους γίνεται με βιντεο-διαλέξεις, κουίζ και τακτικές εργασίες. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα μέλη της ομάδας τους μέσα από διαδικτυακές ομάδες συζητήσεων (forum), αλλά και με συμμετοχή σε τοπικές ομάδες μελέτης, όπου αυτό είναι εφικτό. Αλληλεπίδραση υπάρχει και μεταξύ συμμετεχόντων και εκπαιδευτικού, μέσα από forum, συνεδρίες ή ακόμα και συναντήσεις. Η αξιολόγηση γίνεται συνήθως με δύο τρόπους : είτε με αυτόματη βαθμολόγηση κλειστού τύπου ερωτήσεων είτε με την αξιολόγηση των εργασιών των συμμετεχόντων από άλλους συμμετέχοντες. Το γνωστικό αντικείμενο αυτής της ομάδας διαλέξεων αφορά σε μεγάλες ομάδες ενδιαφερομένων.

Τα SSOOCs ή «Περιορισμένου μεγέθους Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα» και αφορούν τα μικρού (Small) μεγέθους (Scale) σε συμμετοχή Ανοικτά (Open) Διαδικτυακά (On line) Μαθήματα (Courses) και απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών όπως κάποιες κατηγορίες επαγγελματικών ή επιστημονικών ομάδων. Η διδασκαλία γίνεται με τα ίδια μέσα όπως τα MOOCs αλλά το περιεχόμενο τους είναι στοχευμένο και πολλές φορές προκύπτει από τις ειδικές συνθήκες και ανάγκες της ομάδας που προσφέρεται. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών είναι πιο επιτακτική και τα μέσα αξιολόγησης είναι τα ίδια με τα MOOCs.

VSSOOCs ή «Μικρές εκπαιδευτικές ομάδες» εδώ έχουμε μια διαδικτυακή εξειδικευμένη εκπαίδευση μικρών ομάδων με βασικό χαρακτηριστικό την εξατομικευμένου επιπέδου εισηγήσεων όπου το μέγεθος της ομάδας, το κίνητρο συμμετοχής, ο τρόπος συνδιαμόρφωσης της ύλης καθορίζεται κατόπιν διαβούλευσης και επί θεμάτων που μπορεί να προτείνονται και από τους συμμετέχοντες (Action Learning). Στην ουσία αυτή η ασύγχρονη διαδικτυακή διαδικασία αποκτά τα χαρακτηριστικά της εξατομικευμένη εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου έχοντας τους εκπαιδευομένους σε συνεχή επαφή με τους εισηγητές (ασύγχρονα) Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευομένων είναι εξατομικευμένη και μπορεί να περιλαμβάνει εκπόνηση εργασίας ή εκθέσεων / αναφορών για ένα αντικείμενο ή οργανισμό ή περίπτωση μελέτης (Case Study) και να είναι online ή offline.

Όροι συμμετοχής
Εφόσον δεν προβλέπεται επιδότηση συμμετοχής, οι φοιτητές και οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ή άλλα άτομα ανήκοντα σε ευπαθείς ή ειδικές ομάδες ΔΕΝ καταβάλλουν ουδεμία οικονομική αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στα σεμινάρια. Ο αριθμός συμμετοχής τους ανά σεμινάριο ως ποσοστό επί του συνόλου εξετάζεται κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων η κατάθεση γίνεται πριν την έναρξη του σεμιναρίου μέσω της κατάθεσης σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό είτε του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ε.Λ.Κ.Ε.) ή άλλου συνεργαζόμενου φορέα που έχει την ευθύνη διεξαγωγής του σεμιναρίου. Η απόδειξη κατάθεσης των διδάκτρων της τράπεζας (καταθετήριο) αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ionianwebinars@gmail.com. Οι οδηγίες κατάθεσης στέλνονται με e-mail, μετά την λήξη της προθεσμίας αποστολής αιτήσεων, σε όσους μέχρι τότε υπέβαλλαν δήλωση συμμετοχής, σύμφωνα με την αναλυτική ανακοίνωση κάθε σεμιναρίου. Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει και με την χρήση ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής. Εφίσταται όμως η προσοχή των ενδιαφερομένων να διαβάζουν πρώτα τις αναλυτικές οδηγίες, που στέλνονται με e-mail σε όσους έχουν υποβάλει δήλωση συμμετοχής. Με την ολοκλήρωση των εξ’ αποστάσεως σεμιναρίων εκδίδεται θεωρημένη απόδειξη είσπραξης των χρημάτων από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είτε από άλλο συνεργαζόμενο φορέα για προσωπική χρήση. Σε περίπτωση όπου ο εκπαιδευόμενος διακόψει ή δεν ολοκληρώσει με επιτυχία, για οποιοδήποτε λόγο, την παρακολούθηση ενός εξ’ αποστάσεως σεμιναρίου, έχει δικαίωμα να παρακολουθήσει το ίδιο ή άλλο εξ’ αποστάσεως σεμινάριο των ΙΟΝΙΑΝ WEBINARS ίσης οικονομικής συμμετοχής σε μεταγενέστερο χρόνο.

Γίνετε μέλος της IonianWebinars Κοινότητας

Για να μαθαίνετε πρώτοι τις καινούργιες μας δράσεις.