Project Description

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους τους δρώντες παράγοντες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (μαθητές και εκπαιδευτικούς). Οι ραγδαίες εξελίξεις στις ΤΠΕ αποτελούν πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πρέπει να τις παρακολουθούν εμπλουτίζοντας  τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, με αποδοτικό και εποικοδομητικό τρόπο.

Το εξ’ αποστάσεως σεμινάριο με τίτλο «Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Δράσεις και Δεξιότητες Αξιολόγησης της Πληροφορίας στο Διαδίκτυο» διοργανώνεται από το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής – Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Το σεμινάριο αυτό στοχεύει σε μια πρακτική και άμεσα εφαρμόσιμη σύνδεση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με εργαλεία διαθεµατικής και ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης της μάθησης στο δημοτικό σχολείο.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες πρόκειται εξασκηθούν σε εφαρμογές και υπηρεσίες ΤΠΕ με άμεση χρήση στο διδακτικό τους έργο, όπως οι παρακάτω:

 • Παρουσίαση, σχεδιασμός, οργάνωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση της εφαρμογής καινοτόμων σεναρίων διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ
 • Επιστημονικές, πηγές πληροφόρησης
 • Βάσεις δεδομένων & επιστημονικά ευρετήρια
 • Τεχνικές Αναζήτησης Επιστημονικής Πληροφορίας
 • Εξοικείωση με τη χρήση λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης και συνεργατικών διαδικτυακών εργαλείων
 • Δημιουργία εννοιολογικών χαρτών και κατασκευή Wikis
 • Καινοτόμα διδακτικά και αξιολογικά εργαλεία αυθεντικής μάθησης (Rubrics) σε επίπεδο Δηλωτικής Γνώσης (Τι;), Διαδικαστικής Γνώσης (Πώς;) και Επίλυσης Προβλήματος
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ή/και ΔΕΠ-Υ μέσα από τη χρήση φορητών υπολογιστικών μηχανών
Δήλωση συμμετοχής

Υλοποίηση

Το εξ’ αποστάσεως σεμινάριο διεξάγεται από το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής – Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), μέσω των “Ionian Webinars”.

Στο σεμινάριο διδάσκουν τις παρακάτω διδακτικές ενότητες οι εξής:

Δρ. Ιωσήφ Παπαδάτος: Έναρξη σεμιναρίου
Δρ. Νικόλαος Καμήλος: Αξιοποίηση ΤΠΕ για καινοτόμες δράσεις στην Α/θμια Εκπ/ση
Δρ. Πέτρος Α. Κωσταγιόλας – Δρ. Σώζων Παπαβλασόπουλος: Διεθνείς Πηγές Επιστημονικής Πληροφόρησης & Τεχνικές Αναζήτησης Επιστημονικής Πληροφορίας.
Δρ. Χρίστος Β. Μαρκαντώνης: Η εννοιολογική χαρτογράφηση ως εργαλείο ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των μαθητών. Αξιοποίηση συνεργατικών διαδικτυακών εργαλείων.
Δρ. Αικατερίνη Κασιμάτη: Τα “Rubrics” (Κλίμακα Διαβαθμισμένων κριτηρίων) ως καινοτόμο διδακτικό και αξιολογικό εργαλείο αυθεντικής μάθησης.
Δρ. Ανδρέας Γρ. Κανδαράκης: Ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες ή/και ΔΕΠ-Υ μέσα από τη χρήση φορητών υπολογιστικών μηχανών στην προσχολική και Α/θμια Εκπ/ση.

Το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή ανά διδακτική ενότητα, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής τάξης. Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευόμενος, κατά τη διάρκεια όλου του σεμιναρίου θα έχει δυνατότητα πρόσβασης σε ειδικό λογισμικό ανάπτυξης ασύγχρονων εικονικών μαθημάτων που περιλαμβάνουν διδακτικό υλικό, video, ημερολόγια εκπαίδευσης, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και ομαδικές συζητήσεις. Κατά τη διάρκεια κάθε μαθήματος, θα αναρτώνται επίσης σε σχετικό link, οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις όπως και σχετικές ασκήσεις αξιολόγησης.

Κάθε εκπαιδευόμενος με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών θα μπορεί να εισέρχεται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή και από οπουδήποτε το επιθυμεί. Επιπλέον, θα μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά στον ορισμένο εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τα μαθήματα και τις ασκήσεις αξιολόγησης.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου διαρκεί πέντε (5) εβδομάδες και αποτελείται από πέντε (5) δίωρες εισηγήσεις που πραγματοποιούνται από πέντε (5) διαφορετικούς ομιλητές-εισηγητές. Ο κάθε ομιλητής-εισηγητής διδάσκει online μόνο μία φορά, για ένα Σάββατο και τις ώρες από 17.00-19.00.

Προκειμένου ο διδασκόμενος να ελέγξει ο ίδιος τον βαθμό εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης, θα έχει τη δυνατότητα να απαντήσει σε μία σειρά ερωτημάτων  που θα συνοδεύουν τις διδασκαλίες στο ασύγχρονο εκπαιδευτικό κομμάτι.

Πιο συγκεκριμένα το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική εφαρμογή στις παρακάτω διδακτικές ενότητες:

Αναλυτικό περιεχόμενο εξ’ αποστάσεως σεμιναρίου

Παρουσίαση πραγματοποιημένων σεναρίων διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ
Παράδειγμα σχεδιασμού, οργάνωσης, ανάπτυξης και αξιολόγησης της εφαρμογής ενός καινοτόμου σεναρίου διδασκαλίας.

Έργα Αναφοράς με χρήση στην Α/Θμια Εκπ/ση (εγκυκλοπαίδειες – λεξικά κ.ά.)

Διεθνή Επιστημονικά Κοινωνικά Δίκτυα ως Πηγές Πληροφόρησης

Διεθνείς Βάσεις Αξιολόγησης Επιστημονικών Περιοδικών – Δείκτες Επίδρασης

Διεθνείς Πηγές Πληροφόρησης & Ευρετήρια Διεθνών Εκδοτών

Μετα-ευρετήρια & επιστημονικές βάσεις δεδομένων

Τεχνικές αναζήτησης επιστημονικής πληροφορίας στο διεθνές περιβάλλον

Εξοικείωση με τη χρήση λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης (π.χ. CmapTools, Inspiration)

Δημιουργία εννοιολογικών χαρτών (π.χ. Ιστορία, Φυσικά)

Εξοικείωση με τη χρήση συνεργατικών διαδικτυακών εργαλείων

Κατασκευή Wiki και αξιοποίηση για συνεργατική ολοκλήρωση δραστηριοτήτων (π.χ. εννοιολογικών χαρτών, κ.λπ.)

Τα rubrics ανήκουν στις εναλλακτικές μεθόδους  αξιολόγησης με στόχο την έγκυρη βαθμολόγηση και παρέχουν μια διαδικασία υπολογισμού της επίδοσης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και διαβαθμίσεις ποιότητας για κάθε κριτήριο. Η  αξιοποίηση των rubrics στην αξιολογική διαδικασία παρέχει την ευκαιρία  να καθορίζεται κάθε φορά με σαφήνεια και πληρότητα τι μαθαίνουν και πώς μαθαίνουν οι μαθητές στο σχολικό πλαίσιο, έχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα, αλλά και την ικανότητα να αποτιμούν οι ίδιοι την αξία της παρεχόμενης μάθησης.

Η ενότητα, θα καλύπτει:

Επίλυση Προβλήματος (Problem Solving): Επίλυση και Διαχείριση πραγματικής κατάστασης. Συγκεκριμένα παραδείγματα κατασκευής rubrics και  εφαρμογές ενσωμάτωσής τους στην αξιολογική διαδικασία της μάθησης στην Α/θμια Εκπ/ση. 

Διαδικαστική Γνώση (Πώς;): Το μεθοδολογικό πλαίσιο της εργασίας. Κατασκευή του εργαλείου.

Δηλωτική Γνώση (Τι;): Εννοιολογική οριοθέτηση της έννοιας. Επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Θεωρητική κάλυψη με αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές

Συνοπτική παρουσίαση  της τεχνολογίας  που είναι διαθέσιμη προς χρήση (όπως φορητοί υπολογιστές, ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα) για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες-ΔΕΠ-Υ

Οι φορητές υπολογιστικές μηχανές ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης. Αναζήτηση αποτελεσματικών και ασφαλών τρόπων ενσωμάτωσης στη μαθησιακή διαδικασία (Mobile Learning)

Παραδείγματα εκπαιδευτικών εφαρμογών που συμβάλλουν στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ΜΔ ή/και της ΔΕΠ-Υ

Δήλωση συμμετοχής

Σε ποιους απευθύνεται

Το εξ’ αποστάσεως σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
 • ειδικούς παιδαγωγούς,
 • νηπιαγωγούς,
 • καθηγητές πληροφορικής,
 • ψυχολόγους,
 • λογοθεραπευτές,
 • εργοθεραπευτές,
 • νοσηλευτές,
 • προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων καθώς και σε
 • οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.

Mέγιστος αριθμός συμμετεχόντων:

 • 140 άτομα, εκ των οποίων
  • 100 θέσεις αφορούν επαγγελματίες (θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας),
  • μέχρι 20 θέσεις αφορούν άνεργους (μέχρι 20 άτομα και επιλογή με βάση το χρόνο ανεργίας) και 
  • μέχρι 20 φοιτητές (μέχρι 20 άτομα και επιλογή με βάση το Μ.Ο. βαθμολογίας).

Κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο:

   • 80 ευρώ για τους επαγγελματίες, ενώ για τους
   • ΔΩΡΕΑΝ φοιτητές και άνεργοι

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος υπογεγραμμένη από τους επιστημονικά υπεύθυνους των συνεργαζομένων φορέων.

Δήλωση συμμετοχής
Παρουσίαση πραγματοποιημένων σεναρίων διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ
Παράδειγμα σχεδιασμού, οργάνωσης, ανάπτυξης και αξιολόγησης της εφαρμογής ενός καινοτόμου σεναρίου διδασκαλίας.

Έργα Αναφοράς με χρήση στην Α/Θμια Εκπ/ση (εγκυκλοπαίδειες – λεξικά κ.ά.)

Διεθνή Επιστημονικά Κοινωνικά Δίκτυα ως Πηγές Πληροφόρησης

Διεθνείς Βάσεις Αξιολόγησης Επιστημονικών Περιοδικών – Δείκτες Επίδρασης

Διεθνείς Πηγές Πληροφόρησης & Ευρετήρια Διεθνών Εκδοτών

Μετα-ευρετήρια & επιστημονικές βάσεις δεδομένων

Τεχνικές αναζήτησης επιστημονικής πληροφορίας στο διεθνές περιβάλλον

Εξοικείωση με τη χρήση λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης (π.χ. CmapTools, Inspiration)

Δημιουργία εννοιολογικών χαρτών (π.χ. Ιστορία, Φυσικά)

Εξοικείωση με τη χρήση συνεργατικών διαδικτυακών εργαλείων

Κατασκευή Wiki και αξιοποίηση για συνεργατική ολοκλήρωση δραστηριοτήτων (π.χ. εννοιολογικών χαρτών, κ.λπ.)

Τα rubrics ανήκουν στις εναλλακτικές μεθόδους  αξιολόγησης με στόχο την έγκυρη βαθμολόγηση και παρέχουν μια διαδικασία υπολογισμού της επίδοσης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και διαβαθμίσεις ποιότητας για κάθε κριτήριο. Η  αξιοποίηση των rubrics στην αξιολογική διαδικασία παρέχει την ευκαιρία  να καθορίζεται κάθε φορά με σαφήνεια και πληρότητα τι μαθαίνουν και πώς μαθαίνουν οι μαθητές στο σχολικό πλαίσιο, έχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα, αλλά και την ικανότητα να αποτιμούν οι ίδιοι την αξία της παρεχόμενης μάθησης.

Η ενότητα, θα καλύπτει:

Επίλυση Προβλήματος (Problem Solving): Επίλυση και Διαχείριση πραγματικής κατάστασης. Συγκεκριμένα παραδείγματα κατασκευής rubrics και  εφαρμογές ενσωμάτωσής τους στην αξιολογική διαδικασία της μάθησης στην Α/θμια Εκπ/ση. 

Διαδικαστική Γνώση (Πώς;): Το μεθοδολογικό πλαίσιο της εργασίας. Κατασκευή του εργαλείου.

Δηλωτική Γνώση (Τι;): Εννοιολογική οριοθέτηση της έννοιας. Επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Θεωρητική κάλυψη με αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές

Συνοπτική παρουσίαση  της τεχνολογίας  που είναι διαθέσιμη προς χρήση (όπως φορητοί υπολογιστές, ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα) για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες-ΔΕΠ-Υ

Οι φορητές υπολογιστικές μηχανές ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης. Αναζήτηση αποτελεσματικών και ασφαλών τρόπων ενσωμάτωσης στη μαθησιακή διαδικασία (Mobile Learning)

Παραδείγματα εκπαιδευτικών εφαρμογών που συμβάλλουν στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ΜΔ ή/και της ΔΕΠ-Υ

Ημερομηνία διεξαγωγής Θεματική ενότητα Διδάσκων
Ημέρα, ηη /μμ/ εεεε – 18:00 – 20:00 Διεθνείς Πηγές Επιστημονικής Πληροφόρησης &
Τεχνικές Αναζήτησης Επιστημονικής Πληροφορίας
1. Δρ. Πέτρος Κωσταγιόλας

2. Δρ. Σώζων Παπαβλασσόπουλος

Ημέρα, ηη /μμ/ εεεε – 18:00 – 20:00 Εννοιολογική χαρτογράφηση ως εργαλείο ανάπτυξης
της κριτικής σκέψης των μαθητών & αξιοποίηση
συνεργατικών διαδικτυακών εργαλείων
Δρ. Χρίστος Β. Μαρκαντώνης
Ημέρα, ηη /μμ/ εεεε – 18:00 – 20:00 Αξιοποίηση ΤΠΕ για καινοτόμες δράσεις
στην Α/θμια Εκπ/ση
Δρ. Νικόλαος Καμήλος
Ημέρα, ηη /μμ/ εεεε – 18:00 – 20:00 Τα “Rubrics” (Κλίμακα Διαβαθμισμένων κριτηρίων)
ως καινοτόμο διδακτικό και αξιολογικό εργαλείο
αυθεντικής μάθησης
Δρ. Αικατερίνη Κασιμάτη
Ημέρα, ηη /μμ/ εεεε – 18:00 – 20:00 Ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης σε παιδιά με
Μαθησιακές Δυσκολίες ή/και ΔΕΠ-Υ μέσα από τη χρήση φορητών
υπολογιστικών μηχανών στην προσχολική και Α/θμια Εκπ/ση
Δρ. Ανδρέας Γρ. Κανδαράκης
Δήλωση συμμετοχής

Υποβολή φόρμας συμμετοχής στο Webinar

Παρακαλούμε για την υποβολή της φόρμας συμμετοχής στο σεμινάριο όσων από εσάς ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εξ’ αποστάσεως σεμινάριο «Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Δράσεις και Δεξιότητες Αξιολόγησης της Πληροφορίας στο Διαδίκτυο στην Α/θμια Εκπ/ση».

Δήλωση συμμετοχής

Γίνετε μέλος της IonianWebinars Κοινότητας

Για να μαθαίνετε πρώτοι τις καινούργιες μας δράσεις.