Project Description

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους τους δρώντες παράγοντες σ’ αυτήν (μαθητές και εκπαιδευτικούς). Οι ραγδαίες εξελίξεις στις ΤΠΕ αποτελούν πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πρέπει να τις παρακολουθούν εμπλουτίζοντας  τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, με αποδοτικό και εποικοδομητικό τρόπο.

Το εξ’ αποστάσεως σεμινάριο με τίτλο «Καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις και δεξιότητες αξιολόγησης της πληροφορίας» διοργανώνεται από το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής – Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Το σεμινάριο αυτό στοχεύει σε μια πρακτική και άμεσα εφαρμόσιμη σύνδεση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με εργαλεία διαθεµατικής και ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης της μάθησης.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες πρόκειται να εξασκηθούν σε εφαρμογές και υπηρεσίες ΤΠΕ με άμεση χρήση στο διδακτικό τους έργο, όπως οι παρακάτω:

 • Παρουσίαση, σχεδιασμός, οργάνωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση της εφαρμογής καινοτόμων σεναρίων διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ
 • Επιστημονικές, πηγές πληροφόρησης
 • Βάσεις δεδομένων & επιστημονικά ευρετήρια
 • Τεχνικές Αναζήτησης Επιστημονικής Πληροφορίας
 • Εξοικείωση με τη χρήση λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης και συνεργατικών διαδικτυακών εργαλείων
 • Δημιουργία εννοιολογικών χαρτών και κατασκευή Wikis
 • Καινοτόμα διδακτικά και αξιολογικά εργαλεία αυθεντικής μάθησης (Rubrics) σε επίπεδο Δηλωτικής Γνώσης (Τι;), Διαδικαστικής Γνώσης (Πώς;) και Επίλυσης Προβλήματος
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ή/και ΔΕΠ-Υ μέσα από τη χρήση φορητών υπολογιστικών μηχανών
 • Αξιοποίηση του ραδιοφώνου για την προώθηση καινοτόμων δράσεων στην εκπαίδευση
Δήλωση συμμετοχής

Υλοποίηση

Το εξ’ αποστάσεως σεμινάριο διεξάγεται από το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής – Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), μέσω των “Ionian Webinars”.

Στο σεμινάριο διδάσκουν τις παρακάτω διδακτικές ενότητες οι εξής:

Δρ. Αικατερίνη Κασιμάτη: Τα “Rubrics” (Κλίμακα Διαβαθμισμένων κριτηρίων) ως καινοτόμο διδακτικό και αξιολογικό εργαλείο αυθεντικής μάθησης.

Δρ. Χρίστος Β. Μαρκαντώνης: Η εννοιολογική χαρτογράφηση ως εργαλείο ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των μαθητών. Αξιοποίηση συνεργατικών διαδικτυακών εργαλείων.

Δρ. Νικόλαος Καμήλος: Μέρες  ραδιοφώνου:   Αξιοποίηση   των   νέων  τεχνολογιών  για την προώθηση καινοτόμων δράσεων στην εκπαίδευση

Δρ. Πέτρος Α. Κωσταγιόλας: Διεθνείς Πηγές Επιστημονικής Πληροφόρησης & Τεχνικές Αναζήτησης Επιστημονικής Πληροφορίας.

Δρ. Ανδρέας Γρ. Κανδαράκης: Ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες ή/και ΔΕΠ-Υ μέσα από τη χρήση φορητών υπολογιστικών μηχανών.

Το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή ανά διδακτική ενότητα, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής τάξης. Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευόμενος, κατά τη διάρκεια όλου του σεμιναρίου θα έχει δυνατότητα πρόσβασης σε ειδικό λογισμικό ανάπτυξης ασύγχρονων εικονικών μαθημάτων που περιλαμβάνουν διδακτικό υλικό, video, ημερολόγια εκπαίδευσης, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και ομαδικές συζητήσεις. Κατά τη διάρκεια κάθε μαθήματος, θα αναρτώνται επίσης σε σχετικό link, οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις όπως και σχετικές ασκήσεις αξιολόγησης.

Κάθε εκπαιδευόμενος με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών θα μπορεί να εισέρχεται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή και από οπουδήποτε το επιθυμεί. Επιπλέον, θα μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά στον ορισμένο εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τα μαθήματα και τις ασκήσεις αξιολόγησης.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου διαρκεί πέντε (5) εβδομάδες και αποτελείται από πέντε (5) δίωρες εισηγήσεις που πραγματοποιούνται από πέντε (5) διαφορετικούς ομιλητές-εισηγητές. Ο κάθε ομιλητής-εισηγητής διδάσκει online μόνο μία φορά, για ένα Σάββατο και τις ώρες από 17:30-19:30.

Η πρώτη εισήγηση διαρκεί δυόμιση ώρες, 17:30-18:00: Εισαγωγή – Καλωσόρισμα  και 18:00 – 20:00 διδασκαλία-είσηγηση πρώτης θεματικής ενότητας

Προκειμένου ο διδασκόμενος να ελέγξει ο ίδιος τον βαθμό εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης, θα έχει τη δυνατότητα να απαντήσει σε μία σειρά ερωτημάτων  που θα συνοδεύουν τις διδασκαλίες στο ασύγχρονο εκπαιδευτικό κομμάτι.

Πιο συγκεκριμένα το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική εφαρμογή στις παρακάτω διδακτικές ενότητες:

Αναλυτικό περιεχόμενο εξ’ αποστάσεως σεμιναρίου

Τα rubrics ανήκουν στις εναλλακτικές μεθόδους  αξιολόγησης με στόχο την έγκυρη βαθμολόγηση και παρέχουν μια διαδικασία υπολογισμού της επίδοσης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και διαβαθμίσεις ποιότητας για κάθε κριτήριο. Η  αξιοποίηση των rubrics στην αξιολογική διαδικασία παρέχει την ευκαιρία  να καθορίζεται κάθε φορά με σαφήνεια και πληρότητα τι μαθαίνουν και πώς μαθαίνουν οι μαθητές στο σχολικό πλαίσιο, έχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα, αλλά και την ικανότητα να αποτιμούν οι ίδιοι την αξία της παρεχόμενης μάθησης.

Η ενότητα, θα καλύπτει:

Επίλυση Προβλήματος (Problem Solving): Επίλυση και Διαχείριση πραγματικής κατάστασης. Συγκεκριμένα παραδείγματα κατασκευής rubrics και  εφαρμογές ενσωμάτωσής τους στην αξιολογική διαδικασία της μάθησης στην εκπαίδευση. 

Διαδικαστική Γνώση (Πώς;): Το μεθοδολογικό πλαίσιο της εργασίας. Κατασκευή του εργαλείου.

Δηλωτική Γνώση (Τι;): Εννοιολογική οριοθέτηση της έννοιας. Επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Θεωρητική κάλυψη με αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές

Εξοικείωση με τη χρήση λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης (π.χ. CmapTools, Inspiration)

Δημιουργία εννοιολογικών χαρτών (π.χ. Ιστορία, Φυσικά)

Εξοικείωση με τη χρήση συνεργατικών διαδικτυακών εργαλείων

Το ραδιόφωνο ως καινοτόµο και δηµιουργικό εκπαιδευτικό εργαλείο

Διαδικασία δηµιουργίας σύντοµου ραδιοφωνικού µηνύµατος

Βασικές λειτουργίες ελεύθερου λογισµικού επεξεργασίας ήχου

Έργα Αναφοράς με χρήση στην Εκπαίδευση (εγκυκλοπαίδειες – λεξικά κ.ά.)

Διεθνή Επιστημονικά Κοινωνικά Δίκτυα ως Πηγές Πληροφόρησης

Διεθνείς Βάσεις Αξιολόγησης Επιστημονικών Περιοδικών – Δείκτες Επίδρασης

Διεθνείς Πηγές Πληροφόρησης & Ευρετήρια Διεθνών Εκδοτών

Μετα-ευρετήρια & επιστημονικές βάσεις δεδομένων

Τεχνικές αναζήτησης επιστημονικής πληροφορίας στο διεθνές περιβάλλον

Συνοπτική παρουσίαση  της τεχνολογίας  που είναι διαθέσιμη προς χρήση (όπως φορητοί υπολογιστές, ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα) για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες-ΔΕΠ-Υ

Οι φορητές υπολογιστικές μηχανές ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης. Αναζήτηση αποτελεσματικών και ασφαλών τρόπων ενσωμάτωσης στη μαθησιακή διαδικασία (Mobile Learning)

Παραδείγματα εκπαιδευτικών εφαρμογών που συμβάλλουν στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ΜΔ ή/και της ΔΕΠ-Υ

Δήλωση συμμετοχής

Σε ποιους απευθύνεται

Το εξ’ αποστάσεως σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • εκπαιδευτικούς, (α/θμιας & β/θμιας)
 • ειδικούς παιδαγωγούς,
 • νηπιαγωγούς,
 • καθηγητές πληροφορικής,
 • ψυχολόγους,
 • λογοθεραπευτές,
 • εργοθεραπευτές,
 • νοσηλευτές,
 • προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων καθώς και σε
 • οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.

Mέγιστος αριθμός συμμετεχόντων:

 • 140 άτομα, εκ των οποίων
  • 100 θέσεις αφορούν επαγγελματίες (θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας),
  • μέχρι 20 θέσεις αφορούν άνεργους (μέχρι 20 άτομα και επιλογή με βάση το χρόνο ανεργίας) και 
  • μέχρι 20 φοιτητές (μέχρι 20 άτομα και επιλογή με βάση το Μ.Ο. βαθμολογίας).

Κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο:

   • 80 ευρώ
   • ΔΩΡΕΑΝ φοιτητές και άνεργοι
  • Έκπτωση σε ομαδικές συμμετοχές:
   • Ομάδες 2 – 5 ατόμων: Έκπτωση 15%
   • Ομαδες 6 ατόμων & άνω: Έκπτωση 20%

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος υπογεγραμμένη από τους επιστημονικά υπεύθυνους των συνεργαζομένων φορέων.

Δήλωση συμμετοχής

Τα rubrics ανήκουν στις εναλλακτικές μεθόδους  αξιολόγησης με στόχο την έγκυρη βαθμολόγηση και παρέχουν μια διαδικασία υπολογισμού της επίδοσης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και διαβαθμίσεις ποιότητας για κάθε κριτήριο. Η  αξιοποίηση των rubrics στην αξιολογική διαδικασία παρέχει την ευκαιρία  να καθορίζεται κάθε φορά με σαφήνεια και πληρότητα τι μαθαίνουν και πώς μαθαίνουν οι μαθητές στο σχολικό πλαίσιο, έχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα, αλλά και την ικανότητα να αποτιμούν οι ίδιοι την αξία της παρεχόμενης μάθησης.

Η ενότητα, θα καλύπτει:

Επίλυση Προβλήματος (Problem Solving): Επίλυση και Διαχείριση πραγματικής κατάστασης. Συγκεκριμένα παραδείγματα κατασκευής rubrics και  εφαρμογές ενσωμάτωσής τους στην αξιολογική διαδικασία της μάθησης στην εκπαίδευση. 

Διαδικαστική Γνώση (Πώς;): Το μεθοδολογικό πλαίσιο της εργασίας. Κατασκευή του εργαλείου.

Δηλωτική Γνώση (Τι;): Εννοιολογική οριοθέτηση της έννοιας. Επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Θεωρητική κάλυψη με αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές

Εξοικείωση με τη χρήση λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης (π.χ. CmapTools, Inspiration)

Δημιουργία εννοιολογικών χαρτών (π.χ. Ιστορία, Φυσικά)

Εξοικείωση με τη χρήση συνεργατικών διαδικτυακών εργαλείων

Το ραδιόφωνο ως καινοτόµο και δηµιουργικό εκπαιδευτικό εργαλείο

Διαδικασία δηµιουργίας σύντοµου ραδιοφωνικού µηνύµατος

Βασικές λειτουργίες ελεύθερου λογισµικού επεξεργασίας ήχου

Έργα Αναφοράς με χρήση στην εκπ/ση (εγκυκλοπαίδειες – λεξικά κ.ά.)

Διεθνή Επιστημονικά Κοινωνικά Δίκτυα ως Πηγές Πληροφόρησης

Διεθνείς Βάσεις Αξιολόγησης Επιστημονικών Περιοδικών – Δείκτες Επίδρασης

Διεθνείς Πηγές Πληροφόρησης & Ευρετήρια Διεθνών Εκδοτών

Μετα-ευρετήρια & επιστημονικές βάσεις δεδομένων

Τεχνικές αναζήτησης επιστημονικής πληροφορίας στο διεθνές περιβάλλον

Συνοπτική παρουσίαση  της τεχνολογίας  που είναι διαθέσιμη προς χρήση (όπως φορητοί υπολογιστές, ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα) για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες-ΔΕΠ-Υ

Οι φορητές υπολογιστικές μηχανές ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης. Αναζήτηση αποτελεσματικών και ασφαλών τρόπων ενσωμάτωσης στη μαθησιακή διαδικασία (Mobile Learning)

Παραδείγματα εκπαιδευτικών εφαρμογών που συμβάλλουν στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ΜΔ ή/και της ΔΕΠ-Υ

Ημερομηνία διεξαγωγής Θεματική ενότητα Διδάσκων
Σάββατο, 19 /10/ 2019 – 18:00 – 20:00 Τα “Rubrics” (Κλίμακα Διαβαθμισμένων κριτηρίων)
ως καινοτόμο διδακτικό και αξιολογικό εργαλείο
αυθεντικής μάθησης
Δρ. Αικατερίνη Κασιμάτη
Σάββατο, 19 /10/ 2019 – 17:30 – 19:30 Τα “Rubrics” (Κλίμακα Διαβαθμισμένων κριτηρίων)
ως καινοτόμο διδακτικό και αξιολογικό εργαλείο
αυθεντικής μάθησης
Δρ. Αικατερίνη Κασιμάτη
Σάββατο, 2 /11/ 2019 – 17:30 – 19:30 Εννοιολογική χαρτογράφηση ως εργαλείο ανάπτυξης
της κριτικής σκέψης των μαθητών & αξιοποίηση
συνεργατικών διαδικτυακών εργαλείων
Δρ. Χρίστος Β. Μαρκαντώνης
Σάββατο, 9/11/ 2019 – 17:30 – 19:30 Μέρες ραδιοφώνου: Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών  για
την προώθηση καινοτόμων δράσεων στην εκπαίδευση
Δρ. Νικόλαος Καμήλος
Σάββατο, 16 /11/ 2019 – 17:30 – 19:30 Διεθνείς Πηγές Επιστημονικής Πληροφόρησης &
Τεχνικές Αναζήτησης Επιστημονικής Πληροφορίας
Δρ. Πέτρος Κωσταγιόλας
Σάββατο, 23 /11/ 2019 – 17:30 – 19:30 Ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης σε παιδιά με
Μαθησιακές Δυσκολίες ή/και ΔΕΠ-Υ μέσα από τη χρήση φορητών
υπολογιστικών μηχανών
Δρ. Ανδρέας Γρ. Κανδαράκης
Δήλωση συμμετοχής

pkostagiolas

Επιστημονικός  Υπεύθυνος Προγράμματος

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ιωάννου Θεοτόκη 72,
Κέρκυρα, TK 49100, Έλλάδα

mailto:pkostagiolas@ionio.gr

 +30 26610 87402

Επίκουρος Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Πληροφόρησης στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι κάτοχος Διδακτορικού στον τομέα της Διαχείρισης της Ποιότητας και της Αξιοπιστίας από το Πανεπιστήμιο του Birmingham, Μεγάλη Βρετανία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη θεωρία και τις πρακτικές στη διαχείριση των βιβλιοθηκών, καθώς και την πληροφοριακή κατά την αναζήτηση συμπεριφορά σε διάφορα επίπεδα.
https://www.researchgate.net/profile/Petros_Kostagiolas
https://scholar.google.gr/citations?user=QHiIV-gAAAAJ&hl=el
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35615203100&origin=AuthorEval

kandarakis

Ακαδημαϊκός Συντονιστής Έργου – Διδάσκων

mailto:kaan1@ymail.gr

Ψυχοπαιδαγωγός με ειδίκευση στην ειδική αγωγή, Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός

Ο Ανδρέας Γρ. Κανδαράκης, γεννήθηκε στην Κρήτη το 1965. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης (2 έτη) και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α (4 έτη). Ολοκλήρωσε διετή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Ψυχολογίας του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. (1997). Το 2002 αναγορεύτηκε διδάκτωρ Ψυχοπαιδαγωγικής Συμβουλευτικής του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. Έχει διδάξει επί συμβάσει στην τριτοβάθμια εκπ/ση (Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Μαράσλειο Διδασκαλείο Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.). Ασκεί ιδιωτικά από το 2000 το
επάγγελμα του ειδικού ψυχοπαιδαγωγού συμβούλου. Υπηρετεί από το 1989 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει συγγραφική και ερευνητική παρουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό.

kasimatiΔιδάσκων

Αναπλ. Καθηγήτρια, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
mailto:kkasimati@hotmail.com
Η Κατερίνα Κασιμάτη γεννήθηκε στα Κύθηρα το 1957. Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της  Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Το 1994 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στη διδακτική των μαθηματικών στο Ε.Κ.Π.Α. Έχει πλούσια διδακτική εμπειρία τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το συγγραφικό και επιστημονικό της έργο είναι μεγάλο.

kamilos

Διδάσκων

Οργανωτικός Συντονιστής Εκπ/κού Έργου ΠΕ70, 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής ​
mailto:nikkamilos@gmail.com
Γεννήθηκε στο Ληξούρι Κεφαλονιάς και είναι απόφοιτος της Ραλλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας και του  Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Μετεκπαιδεύτηκε στην Padagogische Hochschule Ludwigsburg Γερµανίας και στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δηµοτικής Εκπαίδευσης. Είναι κάτοχος  Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση “Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας” (2008) και Δρ Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας στο ΕΚΠΑ (2013). Έχει λάβει µέρος µε ανακοινώσεις του σε επιστηµονικά συνέδρια και ηµερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η συγγραφική του δραστηριότητα  καλύπτει ζητήµατα τοπικής ιστορίας και διδακτικής της. Δραστηριοποιούται ως ενεργό µέλος σε πολλές  επιστηµονικές εταιρίες, όπως στο European Shool Radio – To Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο.

markantonis

Διδάσκων

Οργανωτικός Συντονιστής Εκπ/κού Έργου ΠΕ70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ Στερεάς Ελλάδας

mailto:xrmarkantonis@gmail.com

Ο Δρ. Χρίστος Β. Μαρκαντώνης είναι Δάσκαλος, πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας και της Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ) Λαμίας. Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας. Διδάκτορας του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη γνωστική περιοχή της Αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση και της Μεθοδολογίας Έρευνας. Έχει διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όπως και συγγραφική και επιστημονική παρουσία στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.

Charis_lavranos

Υπεύθυνος Ομάδας Έργου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ιωάννου Θεοτόκη 72,
Κέρκυρα, TK 49100, Έλλάδα

mailto:lavranos@ionio.gr

 +30 26610 87402

Διδάκτωρ στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι κάτοχος Πτυχίου από το ίδιο Τμήμα, και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Επίσης είναι κάτοχος Πτυχίου τρομπέτας από το Δημοτικό Ωδείο Ασπροπύργου και ανωτέρων θεωρητικών (Αρμονία, Αντίστιξη, Φυγή, Ενοργάνωση) από το Ωδείο Κέρκυρας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μουσική πληροφοριακή κατά την αναζήτηση συμπεριφορά σε σχέση με τη δημιουργικότητα. Από το 2003 εργάζεται ως εκπαιδευτικός μουσικής στη δημόσια εκπαίδευση.

apostolou_Efi

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ιωάννου Θεοτόκη 72,
Κέρκυρα, TK 49100, Έλλάδα

http://ts.ionianwebinars@gmail.com

 +30 26610 87402

eleni christodoulopoulou

Διαχείριση & Τεχνική Υποστήριξη

Κέρκυρα – Ποταμός, ΤΚ 49100, Ελλάδα
http://ts.ionianwebinars@gmail.com

 +30 6977710068

Υποβολή φόρμας συμμετοχής στο Webinar

Παρακαλούμε για την υποβολή της φόρμας συμμετοχής στο σεμινάριο όσων από εσάς ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εξ’ αποστάσεως σεμινάριο «Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Δράσεις και Δεξιότητες Αξιολόγησης της Πληροφορίας στο Διαδίκτυο στην Α/θμια Εκπ/ση».

Δήλωση συμμετοχής

Γίνετε μέλος της IonianWebinars Κοινότητας

Για να μαθαίνετε πρώτοι τις καινούργιες μας δράσεις.